2Ученики нашей школы в составе Бальжинимаева Сультима, Буянтуевой Аяны, Батуева Тумэна, Цыденовой Сэндэмы, Батуевой Бальжимы, Раднаевой Алтаны, Шагдаровой Айданы, Намсараевой Намжилмы, Буянтуевой Дари приняли участие в 13-ом  в Иволгинском дацане. Среди 59-ти  команд наша школа заняла первое место. Подготовка шла под руководством Шираповой Баирмы Шираповны, Батуевой Лидии Цыреновны, Раднаевой Оюны Жимбеевны.

В номинациях:

  1. «Хамба ламын шан абалгын тэмсээн» — 1-ое место заняла Буянтуева Аяна;
  2. «Хоер хэлэ тэгшэ мэдэе!» — 2-ое место заняла Буянтуева Дари;
  3. «Уран бэлигтэй, ульгам хэлэтэй» — 2-ое место заняла Намсараева Намжилма;
  4. Блиц-урилдаан – 2-ое место заняла Раднаева Алтана.

1

 

29 октября 2016 года состоялась телевизионная версия конкурса «Эхэ хэлэн – манай баялиг», в котором наша команда хори-бурят (из шести команд) заняла третье место, чему мы очень рады. Мы гордимся достижениями своих педагогов и их учеников.

13 мая 2016 года в г. Улан-Удэ прошла первая межрегиональная олимпиада по байкаловедению «Знатоки Байкала», где из 30 участников 1 место заняла ученица 10 класса — Буянтуева Аяна. И получила бесплатную путевку в международный эколого-образовательный центр в с. Истомино Кабанского района.

001


Апрелиин 22-то Ивалгын дасанда «Эхэ хэлэн-манай баялиг» гэhэн hургуулинууд хоорондын ээлжээтэ, арбан нэгэдэхи мYрысоонYYд Yнгэрбэ. Энэ Yдэр хамта 72 hургуулинууд хабадаа. Тэдээн сооhоо Анаагай дунда hургуули: Хоер хэлэ тэгшэ мэдэе!- I hуури, Буддын шажантанай дурсажа ябаха бодолнууд, хэрэгтэй hургаалнууд, Байгал Yргэн далаймнай- I hуури- Буянтуева Аяна (10 классай hурагша), Уянгын шYрэ Yлхэе-Буянтуева Дари (4 классай hурагша) — 1 hуури, Хамба ламын шан абалгын тэмсээн-I hуури-Буянтуева Аяна (10 классай hурагша) эзэлээ. Бухыдоо Анаагай дунда hургуули 92,6 оноо абажа 3 hуурида гараа. Хойто Yдэрынь апрелиин 23-да Буряадай агаарай долгиной ба сэнхир дэлгэсэй хамжаанда 19 сагhаа 21 cаг болотор отог нютагуудаараа хамтарhан хYYгэдэй мYрысоонYYд сэхэ дамжуулгын гуримаар Yнгэроо. Тэрээндэ Хори буряадуудай бYлгэм I hуури эзэлээ-66,3 он.

IMG_4827

005002001003006